Slovenčina
Slovenčina

Pavol Kráľ

V roku 2002 absolvoval denné inžinierske štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Následne pokračoval v internom doktorandskom štúdiu na Katedre ekonomiky, ktoré ukončil v roku 2006 v študijnom odbore 3.3.20. odvetvové a prierezové ekonomiky. Habilitoval sa na fakulte PEDAS v roku 2014 v študijnom odbore 3.3.16. ekonomika a manažment podniku. Na Katedre ekonomiky pôsobí ako vysokoškolský učiteľ od roku 2005. Je členom Spoločnosti pre projektové riadenie a členom Odbornej skupiny – Vzdelávanie pôsobiacej pod SPPR.

Aktívne sa zapája do realizácie vedeckovýskumných projektov a projektov, ktorých výstupy sú určené pre podnikovú prax. Bol členom projektového tímu projektov s medzinárodným významom venovaným problematike inteligentných dopravných systémov  v cestnej doprave: (CONNECT, Technológia a služby inteligentnej dopravy v podmienkach SR (TASID) V/819/2002.) Ako zodpovedný riešiteľ projektu Inovácie - cesta k zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti a rozvoju regiónov (ITMS: 22410420011),  v rokoch 2011 – 2012 zorganizoval pre širokú verejnosť spolu 60 trojdňových školení a 34 jednodňových pracovných workshopov. Týchto školiacich aktivít sa zúčastnilo viac ako 1400 osôb.

Pôsobil a v súčasnosti aj pôsobí ako spoluriešiteľ národných grantových projektov VEGA (spolu 7 x) a KEGA (1 x).

V rámci vytvárania nového študijného programu Ekonomika a manažment podniku bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na KE bol autorom učebných osnov povinného predmetu Projektový manažmentpre 2. ročník inžinierskeho štúdia.

Svoju vedeckovýskumnú, publikačnú a lektorskú činnosť primárne orientuje na riešenie problematiky:

hodnoteniu ekonomických a mimoekonomických aspektov projektov verejného a súkromného sektora.