Slovenčina
Slovenčina

AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

Cieľ

Cieľom „Akadémie projektového manažmentu“ je naučiť účastníkov plánovať, viesť a hodnotiť projekty, monitorovať ich priebeh a realizáciu, naučiť správne zmonitorovať, analyzovať východiskovú situáciu, predpokladať riziká a zvyšovať vlastnú angažovanosť.

 

Hlavné témy:

 1. Projektový manažment:
  • projekt, program, portfólio – objasnenie pojmu
  • metóda logického rámca
  • plánovací proces v projektovom manažmente (dekompozícia projektu, WBS, dekompozícia organizačnej štruktúry, matica zodpovedností, časové plánovanie, manažment nákladov, manažment projektových zdrojov, rozpočet)
  • hodnotenie, monitorovanie  projektu, EVM
  • hodnotenie projektových investícií
 2. Analýza príčin problémov:
  • techniky analýzy problému (strom problémov, Ishikawa diagram, myšlienková mapa, brainstorming, SWOT analýza atď.)
  • zameranie a precvičenie jednej z prezentovaných techník
 3. Riadenie zmeny:
  • príčiny zmien
  • flexibilné reakcie na zmeny,
  • ako prezentovať zmeny tretím osobám
 4. Manažment rizík:
  • riziko – definícia, klasifikácia
  • nástroje a metódy analýzy rizika
  • proces manažmentu rizík
  • štruktúra plánu rizík
 5. Základy MS Project

Cieľová skupina:

vrcholoví manažéri, riaditelia, projektoví manažéri, HR manažéri

 riaditelia, tím lídri, konzultanti z rôznych oblastí